Modlitební témata

Milí přátelé,

„Zkuste si představit…“ tak začíná jedna z knih Dicka Eastmana, který je zakladatelem školy ZMĚŇ SVĚT MODLITBOU. V určitém slova smyslu práce a úspěchy Spojených biblických společností během více než 200 let působnosti převyšují naše představy.

Kdo si uměl představit růst biblických společností až k dnešnímu číslu 145? A že množství jazyků, do kterých bude přeložena alespoň část Písma dosáhne počtu 2400? Britská a zahraniční Biblické společnosti si předsevzaly, že Bible budou k dispozici po celém světě. Kdo si uměl představit, že Spojené biblické společnosti budou distribuovat více než 26 milionů Biblí ročně?

Pomocí krátkých modlitebních témat se dostaneme do zemí, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Nahlédneme do biblické práce, kterou mnozí z nás neznají a představíme si možnosti, které jsme netušili. Toto vše je na obzoru našeho pozvání – připojte se k zástupu zaměstnanců, pomocníků a pracovníků biblické společnosti po celém světě, kteří se každý týden modlí právě za tuto službu.

Jako křesťané věříme, že modlitba je nejmocnější síla na světě. Skrze přímluvné modlitby mohou boží lidé změnit svět. Modlím se, aby nás všechny tato témata povzbudila k nové touze přimlouvat se za druhé.

„Modlitba odhaluje, jestli nejvnitřnější touha mého života vede opravdu k Bohu a jeho království.“ (John W Doberstein, The Minister´s Praeyer Book, Collins, 1986)

„Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla,
skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi,
je tvé, Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava…
Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.“
(1. Paralipomenon 29,11.13)

Se srdečným pozdravem
Revd Dr A Miller Milloy
Generální ředitel UBS

Průvodce modlitebními tématy

Když se lidé modlí za práci národní biblické společnosti, mohou připomenout následující body, které odpovídají každé společnosti. Z nedostatku místa jsme tato témata u jednotlivých biblických společností vynechali. Než se začnete modlit, je užitečné projít níže uvedený seznam a použít každý bod pro konkrétní biblickou společnost.
Prostředky: biblické společnosti jsou závislé na podpoře církví a příspěvcích jednotlivých lidí nebo organizací. Tak podporují dodávky dotovaných výtisků Písma a rozdávání zdarma částí Písma nebo jeho výběrů.

Členství: jednotliví lidé a církve se mohou stát členy biblické společnosti nebo klubu Bible a díky tomu má společnost stálejší a předvídatelnější příjmy. To umožňuje dlouhodobější plánování. Biblické společnosti hledají způsoby, jak získat nové členy, a proto propagují biblickou práci po celé zemi a v církvích.

Zaměstnanci: národní biblické společnosti potřebují lidi, kteří pracují přímo v biblických domech, distributory a propagátory, kteří musí cestovat na vzdálená místa. Překladatele, konsultanty překladů a poradce, kteří také cestují a pracují co možná nejblíže lidí, pro které Písmo překládají.

Místní výroba: většina biblických společností má svoji místní výrobu, ostatní jsou závislé na jiné biblické společnosti, aby jim tiskla Písmo tak, jak potřebují. Modlete se za moudrost a odborné znalosti v rozvoji místní výroby, za jednání s tiskaři a partnerskými organizacemi.

Vztahy s církvemi: tento bod je velmi důležitý, protože jedním z hlavních cílů společností je, aby sloužily všem církvím. Často se stává, že biblická práce církve spojuje, přestože jsou mezi jednotlivými denominacemi různá rozdělení. Modleme se, aby každá biblická společnost byla schopná znovu přezkoumat způsob, jak slouží církvím. Výsledkem bude větší povědomí o její úloze v celé zemi.

Překladatelské týmy: jejich potřeba je různá. Odborná pomoc s jazykem, znalost elektronické sazby až po zapojení počítačů, aby efektivněji komunikovaly mezi překladateli a výrobním centrem. Spojené biblické společnosti se snaží, aby všechny hlavní církve v dané oblasti byly zastoupené buď jedním z překladatelů nebo měly účast v revisní komisi. Výsledkem by pak měl být překlad, který je použitelný pro všechny církve.

Bible v Braillově písmu: kdekoliv je potřeba Písma v Braillově jazyku, tiskne se ve Stuttgartu v Německu, v základně Spojených biblických společností. Tato služba je drahá a omezená (pouze velikost jedné Bible v Braillově písmu čítá 34 velkých svazků), přesto se společnosti snaží poskytovat kompletní sadu tohoto Písma do knihoven a škol pro slepé.

Písmo na audio a video nosičích: biblické společnosti jsou si stále více vědomé, že v dnešním uspěchaném světě má znatelnější vliv mluvené slovo – na kazetách nebo na videu. Projekty FCBH rozšířený po celém světě spolu s Hosanna výrazně ovlivňují růst církví. Průzkum v používání Písma na videu a několik oceněných děl, povzbuzují biblické společnosti k většímu využití těchto prostředků.

Rozhlasové  vysílání: mnoho biblických společností spolupracuje s vysíláním místních křesťanských stanic. Dodává jim biblický materiál pro vysílání nebo odpovídá na žádosti o Písmo.

Lodní přeprava Písma: knihy mohou být zadržovány kvůli různým nepředvídaným překážkám - národní hranice, změny zákonů a jiné důvody. Například některé společnosti, které dováží Písmo, se potýkají s velkými platbami za hmotnost, vše provází rozsáhlá administrativa, a tím může být dodávka vzácných Biblí opožděna. Prosíme, modlete se za bezproblémovou dopravu Biblí již od počátku výroby až do místa určení.

SLOVNÍČEK

ASC: jedno ze čtyř oblastních servisních center Spojených biblických společností.

Bible-A-Month-Club: Bible každý měsíc – klub biblické společnosti. Jeho členové měsíčně podporují potřeby Písma v různých zemích svými modlitbami a finančními dary.

FCBH (Faith Comes By Hearing): Víra přichází skrze slyšení - biblická společnost spolupracuje s programem Hosanna. Poskytují překlady Nového zákona na audio kazetách. Ve spolupráci s církvemi utvoří skupinky zájemců, kteří se pravidelně schází. Naslouchají biblickému textu a následně o něm rozmlouvají. Tento program přivádí do církví nové lidi.

Lectio Divina: čtení Bible, meditace, modlitba a použití Bible v praktickém životě. Toto studium se v poslední době osvědčuje zvláště u katolické mládeže.

Pan de Vida: služba biblických společností rozšířená na americkém kontinentu. Denně poskytuje chudým dětem jídlo a biblické vyučování.

TAZI (zkratka z arabštiny, znamená: zákon, proroci, Davidovy žalmy a Ježíšovo evangelium): Tento termín je použitý pro překladatelské projekty v zemích s islámskou tradicí.design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.