Stanovy

Článek 1 – Název a sídlo

Název organizace: Česká biblická společnost – dále se uvádí jen: „Společnost“ (zkratka ČBS).
Sídlem Společnosti je Dům Bible, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČ 00570214.

Článek 2 – Úkol a cíl

 1. Společnost je nezisková organizace, která slouží křesťanským církvím jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.
 2. Předmětem činnosti Společnosti je šíření a efektivní distribuce Písma svatého, bez konfesijního zaměření a za dostupné ceny. Proto Společnost vydává, dováží a rozšiřuje Bibli a její části v češtině i v jiných jazycích. Biblí se rozumí Starý a Nový zákon s deuterokanonickými knihami nebo bez nich.
 3. Společnost podporuje tradiční a mezikonfesijní (ekumenické) překlady Bible do češtiny i do jiných jazyků.
 4. Společnost vydává, dováží a šíří pomůcky ke studiu a porozumění Písma svatého, zvláště konkordance, slovníky, mapy, pokyny a příručky ke čtení Bible. Pro děti a mládež vydává též různé ilustrované Bible i publikace obsahující převyprávěný biblický text. Dále vydává nebo dováží studijní texty pro studenty, duchovní a učitele a informační bulletin o své činnosti.
 5. Na podporu své činnosti provádí Společnost hospodářskou činnost v souladu s platnými zákony.

Článek 3 – Členství

 1. Společnost rozlišuje kolektivní, individuální a čestné členství.
 2. Každá křesťanská církev se může stát kolektivním členem Společnosti a podílet se na její činnosti. O přijetí rozhoduje valné shromáždění Společnosti.
 3. Individuální členství ve Společnosti je otevřeno pro všechny osoby a místní sbory, které chtějí podpořit její činnost.
 4. Čestné členství může udělit výbor Společnosti některým významným osobám z křesťanské, vědecké, kulturní nebo jiné veřejné oblasti.
 5. Členství zaniká:
  1. vystoupením (písemně oznámeným Společnosti)
  2. zánikem církve
  3. úmrtím člena
  4. vyškrtnutím nebo vyloučením (z důvodu porušování členských povinností a z důvodu postojů a jednání neslučitelných s členstvím).

Článek 4 – Práva a povinnosti členů

 1. Každá členská církev jmenuje svého zástupce do výboru Společnosti a dalšího zástupce na valné shromáždění Společnosti. Oba zástupci mají hlasovací právo.
 2. Individuální a čestní členové ČBS mají při jejím valném shromáždění hlas poradní.
 3. Všichni členové mají právo vznášet dotazy a podávat návrhy k činnosti Společnosti.
 4. Individuální členové jsou povinni platit členské příspěvky stanovené výborem Společnosti.

Článek 5 – Orgány

Orgány Společnosti jsou:

 1. valné shromáždění
 2. výbor
 3. statutární zástupci
 4. revizní komise.

Článek 6 – Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Společnosti a tvoří je řádně ustanovení zástupci členských církví s hlasovacím právem, vždy dva za každou církev. Individuální a čestní členové mají právo účastnit se s hlasem poradním.
 2. Valné shromáždění
  1. se schází nejméně jednou za rok,
  2. schvaluje zprávy o činnosti Společnosti, finanční zprávu a zprávu revizní komise za minulý kalendářní rok,
  3. volí revizní komisi,
  4. projednává návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a určuje hlavní směry její činnosti.
 3. Valné shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně poloviny zástupců členských církví. Běžná rozhodnutí se dějí prostou většinou hlasů přítomných. O změně stanov a o zániku Společnosti rozhoduje dvoutřetinová většina zástupců všech členských církví.

Článek 7 – Výbor

 1. Výbor Společnosti tvoří zástupci členských církví. Každá členská církev nominuje jednou za tři roky jednoho zástupce. Členem výboru nemůže být žádný zaměstnanec Společnosti.
 2. Výbor se schází nejméně čtyřikrát v roce.
 3. Výbor:
  1. určuje strategii činnosti v souladu se směrnicemi přijatými valným shromážděním, stanovami Společnosti a se směrnicemi Spojených biblických společností (United Bible Societies, dále jen „UBS“),
  2. schvaluje rozpočet Společnosti,
  3. dozírá na veškerý majetek a hospodaření Společnosti,
  4. podle potřeby zřizuje komise (např. personální, redakční atd.) a zadává jim úkoly,
  5. po konzultaci s UBS jmenuje a odvolává ředitele Společnosti,
  6. volí jednou za tři roky ze svého středu předsedu a místopředsedu. Je-li předseda z římskokatolické církve, místopředseda je z jiné církve a naopak.
  7. svolává valné shromáždění,
  8. stanoví roční členské příspěvky.
 4. Výbor je schopný usnášení za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. Rozhodnutí výboru se přijímají nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 8 – Statutární zástupci

 1. Společnost zastupují navenek předseda výboru a ředitel, každý samostatně. Právní dokumenty, týkající se dispozic s nemovitým majetkem Společnosti podepisují společně.
 2. Předseda:
  1. řídí schůze valného shromáždění,
  2. svolává a řídí schůze výboru,
  3. z moci svého úřadu je členem jednotlivých komisí výboru,
  4. vede delegace Společnosti při setkáních s představiteli církví a veřejnosti,
  5. vydává veřejná prohlášení jménem Společnosti.
 3. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
 4. Ředitel:
  1. je plnočasovým zaměstnancem Společnosti,
  2. naplňuje rozhodnutí valného shromáždění a výboru,
  3. vypracovává k tomu plány a program,
  4. přijímá a propouští zaměstnance Společnosti a nese odpovědnost za jejich práci i odměňování,
  5. pravidelně informuje výbor o všech aspektech činnosti Společnosti a je nápomocen při jeho rozhodování,
  6. je v pravidelném styku s orgány UBS a průběžně informuje výbor o jejich záležitostech,
  7. zprostředkovává komisím stanoviska výboru i UBS,
  8. účastní se schůzí výboru.

Článek 9 – Revizní komise

 1. Revizní komisi tvoří nejméně dva zástupci různých církví, které zvolí valné shromáždění na dobu tří let.
 2. Pro zasedání valného shromáždění vypracovává revizní komise písemně zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

Článek 10 – Vztah k UBS

ČBS je autonomním členem celosvětové instituce s názvem Spojené biblické Společnosti (UBS). Z tohoto členství plyne závazek přijímat zásady její činnosti.

Článek 11 – Změna stanov

Tyto stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím valného shromáždění. Výbor doručí zástupcům členských církví písemnou formou návrhy na změny nejméně měsíc předem.

Článek 12 – Zánik

O zániku Společnosti rozhoduje dvoutřetinová většina zástupců všech členských církví. V tom případě výbor rozhodne o způsobu vyrovnání všech závazků Společnosti. O zbývajícím majetku výbor rozhodne po konzultaci s UBS.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny valným shromážděním České biblické společnosti dne 24.5.2004
a registrovány Ministerstvem vnitra 24.6.2004. Nahrazují předcházející stanovy ČBS registrované Ministerstvem vnitra 9.12.1993.design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.