6. mistrovství České republiky ve znalostech Bible

Můžete si poměřit své znalosti Starého i Nového zákona, ale zejména pomůžete obrátit pozornost svého okolí ke Knize knih. Můžeme tak společně přispět k návratu Bible do širšího povědomí našeho národa. Mistrovství České republiky ve znalostech Bible je soutěží čtyřčlenných týmů. Pokud se nemůže vytvořit tým při přípravě na mistrovství, je možno ho vytvořit i před samotným mistrovstvím. Maximální počet je 20 týmů a je dán kapacitou sálu.

Jako součást přípravy se doporučuje uspořádat místní soutěže jak v rámci sborů a farností, tak s ostatními církvemi a týmy. Účastníkem mistrovství může být každý, kdo v roce pořádání mistrovství dovršil 16 roků. Tématem mistrovství budou otázky ze Starého a Nového zákona. 6.mistrovství ČR ve znalostech Bible je otevřeno i pro zahraniční křesťany v max. počtu dvou družstev z každé země. Získáváním mezinárodních zkušeností usilujeme o naplnění původní vize mistrovství světa ve znalostech Bible s jeho finále v Jeruzalémě. Pro zájemce nabízíme možnost stáhnout si plakát mistrovství.

Místo a čas konání

Mistrovství proběhne v sobotu 13. září 2008 v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky. Vstup do budovy Senátu je z ulice Valdštejnské v blízkosti stanice metra Malostranská.

Přihlášky

Vzhledem ke kapacitě sálu velmi doporučujeme přihlašovat čtyřčlenné týmy co nejdříve. Uzávěrka přihlášek bude do naplnění kapacity sálu resp. do 15.srpna 2008, podle toho, který z uvedených termínů přijde dříve. Přihlášky je možno posílat buď poštou na adresu:

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka

28.pluku 15, 101 00 Praha 10

nebo e-mailem: icej@ecn.cz

V přihlášce je třeba uvést:

Průběh a společenský rámec mistrovství

PlakátPrvní kolo v Jednacím sále Senátu bude písemné. Účastníkům budou rozdány obálky se 100 otázkami, každá s pěti odpověďmi, z nichž jen jedna bude správná. Úkolem soutěžících bude správnou odpověď označit.

Každý člen týmu soutěží sám, bez pomůcek, správná odpověď je hodnocena jedním bodem.

Pořadí týmů se určí součtem bodů jejich členů. Nejlepší tři týmy postoupí do finále. Otázky ve finále jsou ústní a na odpovědích spolupracuje celý tým.

Po samotném mistrovství bude odpoledne následovat společenské setkání v přilehlých prostorách Senátu pod názvem "Radost z Bible". V této odpolední části budou po slavnostním předání cen vítězným družstvům následovat chvály, zpěv a taneční vystoupení.

Očekáváme návstěvy milých a vzácných hostů z ČR i zahraničí.

V Senátu bude také instalována výstava charitativní organizace KKL, která se dlouhodobě zabývá výsadbou lesů a bojem proti pouštím v Izraeli. Mistrovstvi bude také propojeno s akcí " Národy světa píší Bibli", která se bude konat následně neděli 14. září v pražské Jeruzalémské synagoze.

Ceny pro tři vítězné týmy

Laskavostí sponzorů se podařilo zajistit pro 4 členy vítězného týmu týdenní zájezd do Izraele. Dalšími cenami budou tradičně velmi hodnotné knihy, které si členové družstev, dle pořadí umístění, sami vyberou. Členové vítězných družstev obdrží diplomy. Všichni účastníci mistrovství dostanou pamětní listy. Děkovné listy budou připraveny pro všechny dobrovolné pomocníky.

Organizační struktura Mistrovství ČR ve znalostech Bible

Mistrovství České republiky ve znalostech Bible je pořádáno českou pobočkou Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v tradičním partnerství s Českou biblickou společností a Biblickou jednotou a organizováno Řídícím výborem ve složení:

Řídící výbor projednává na svých zasedáních výsledky dosažené Projektovým týmem ve složení:


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.