Valné shromáždění ČBS

Obrázek pro článek 'Valné shromáždění ČBS' V úterý 24. dubna 2007 se uskutečnilo valné shromáždění ČBS, kterého se zúčastnili jak oficiální zástupci delegovaní jednotlivými členskými církvemi tak několik členů ČBS, kteří svojí účastí projevili zájem o práci ČBS a svými připomínkami přispěli do diskuse. Podle stanov je valné shromáždění nejvyšším orgánem Společnosti a tvoří je řádně ustanovení zástupci členských církví s hlasovacím právem, vždy dva za každou církev. Individuální a čestní členové mají právo účastnit se s hlasem poradním. Valné shromáždění se schází nejméně jednou za rok, schvaluje zprávy o činnosti Společnosti, finanční zprávu a zprávu revizní komise za minulý kalendářní rok, volí revizní komisi, projednává návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a určuje hlavní směry její činnosti.


design & vývoj: Daniel Kvasnička jr.